Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Wal-Mar Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy  ul. Sienkiewicza 35 przetwarza następujący zakres Państwa danych  osobowych: 

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia 

przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa  firmy,  

numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej. 

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane  potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru  

osobistego. 

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z  naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności. 

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator)  jest:  

WAL-MAR Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 35, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 319  5008. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty  tradycyjnej  

na adres: WAL-MAR Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 35, 56-120 Brzeg Dolny lub  email: sekretariat@wal-mar.pl 

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z  prawnie  

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

  1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na  oferowaniu  

klientom produktów i usług z zakresu dystrybucji surowców chemicznych.  Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe  

ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby  

  1. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Wal Mar Sp. z o.o.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu  

dostarczania klientom Wal-Mar Sp. z o.o. kompleksowej informacji  gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu  prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa  (księgowość) jak również w celach statystycznych. 

  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one  

udostępniane przez źródła publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz  rejestry  

urzędowe (KRS, REGON itp.) 

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje  Pani/Panu  

prawo do:  

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod  adresem:  

sekretariat@wal-mar.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na  adres: 

WAL-MAR Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 35, 56-120 Brzeg Dolny. Informujemy również, że: 

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki  fizycznej,  

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich  przypadkowym  

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,  nieuprawnionym ujawnieniem,  

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi  przepisami.  

z poważaniem 

Administrator Danych Osobowych  

WAL-MAR