Wal-Mar Sp. z o.o.

DeutschEnglishPolskiPycc???
6
Wal-Mar
Wal-Mar
Wal-Mar
Wal-Mar
Wal-Mar

 O nas

Jesteśmy spółką handlową działającą w branży przemysłu chemicznego od 2002 roku. Specjalizujemy się w dystrybucji surowców chemicznych:

 • firma Wal-Mar jest zlokalizowana w zagłębiu chemicznym południowo zachodniego regionu Polski,
 • mieścimy się w Brzegu Dolnym (40 km od Wrocławia),
 • nasz zespół składa się ze specjalistów z doświadczeniem w branży surowców chemicznych,
 • Wal-Mar działa aktywnie na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych (w tym poza europejskich),
 • odbiorcami naszych produktów są firmy z: przemysłu chemii gospodarczej, budowlanej, przemysłu garbarskiego, gumowego, przetwórstwa plastiku, farbiarskiego i wielu innych.

Polityka jakości naszej firmy to dostarczanie produktów zgodnie z oczekiwaniem Klientów,  oraz budowanie partnerskich relacji biznesowych poprzez rzetelną i kompleksową obsługę Klienta. 

Polityka prywatności 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

 • Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzący zakład:

Walentyna Lewandowska – Prezes Zarządu

Adres:

WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Telefon:

(71) 319 50 08

Fax:

(71) 319 74 49

Email:

sekretariat@wal-mar.pl

 

 • Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

WAL-MAR  Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 35 potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgłoszenie, o którym mowa, prowadzący zakład przekazał Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również Program Zapobiegania Awariom.

 

 • Opis działalności zakładu

Wal-Mar Sp. z o.o. jest firmą handlową. Specjalizuje się w sprzedaży surowców chemicznych (substancji niebezpiecznych) dla wielu gałęzi przemysłu: m. in. chemii gospodarczej, kosmetycznej, produkcji farb i lakierów, włókienniczej, spożywczej, chemii budowlanej i innych. 

Produkty w postaci suchej  magazynowane są w workach ułożonych na paletach i obciągniętych folią termokurczliwą oraz w big-bagach, a produkty w postaci ciekłej pojemnikach typu DPPL o pojemności nominalnej 1050 l, w  różnego rodzaju beczkach z tworzywa sztucznego oraz luzem  w zbiornikach magazynowych.

 

Produkty opakowane przechowywane są w dwóch magazynach:

 • budynku biurowo-magazynowym z rampą rozładunkowo/załadunkową (BM),
 • hali magazynowej (HM),

oraz produkty w postaci ciekłej  (luzem) są dodatkowo przechowywane w bazie magazynowej zbiornikowej. Ze zbiorników produkty są nalewane do mniejszych opakowań: pojemników typu DPPL i beczek z tworzywa sztucznego  o różnej pojemności nominalnej.

 

 • Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

O zaliczeniu WAL-MAR  Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 35 do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku decyduje ilość i rodzaj mogących znajdować się na jej terenie materiałów niebezpiecznych. Poniżej przedstawiono charakterystykę tych substancji oraz podano ich nazwy i zagrożenia, jakie powodują.

Nazwa substancji

Powodowane zagrożenia

METANOL

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Powoduje uszkodzenie narządów.

NADTLENEK WODORU 35%

Bezbarwna ciecz o właściwościach wybuchowych i utleniających. Zaklasyfikowany został jako substancja mogąca powodować pożar lub wybuch i silny utleniacz, a także jako substancja działająca szkodliwie w następstwie wdychania i po połknięciu oraz żrąca na skórę, powodująca poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

NADWEGLAN SODU

Substancja stała utleniająca. Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

WAPNO CHLOROWANE

Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

KWAS OCTOWY

Łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

IZOPROPANOL

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

PODCHLORYN SODU

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali.

TLENEK CYNKU

Działa toksycznie na organizmy wodne, i powoduje długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ACETON

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

CHLOROWANA PARAFINA

Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

BETAINA 30%

Żółta ciecz o charakterystycznym zapachu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Żywica epoksydowa ciekła CYD128

Lepka ciecz, barwy jasno żółtej. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie WAL-MAR  Sp. z o. o. w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 35 znajdują się również inne niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują o zaliczeniu zakładu do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

 

 • Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
 1. Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1.

Ogłoszenie alarmu

Komunikat głosowy nadawany przez system elektronicznych syren alarmowych

i sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2.

Odwołanie alarmu

Komunikat głosowy nadawany przez system elektronicznych syren alarmowych

i sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

-

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około     godz     min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

 

(podać rodzaj skażenia)

dla

2.

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla

3.

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców   ………………            (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 

 1. Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:
 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru,
 • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
 • zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
 • zawiadomić sąsiadów,
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
 • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
 • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

 

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:
 • opuścić zagrożony teren,
 • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchui ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów
  i stabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.